铺布机
        TS-50 铺布机
        TS-60 铺布机
        TP-50 铺布机
        KS 铺布机
    裁床

TS-60铺布机

在TS-50的基础上,增加针织面料专用延展装置,以及拨边器,可以解决针织面料的不平整以及卷边等问题,
方便针织面料特有的铺布。